GBodyworkouts ALGEMENE VOORWAARDEN 
Sporters aan trainingen van Gbodyworkouts 

1. GBodyworkouts, op naam van Gertrude Thorbecke, de eenmanszaak die is gevestigd te Vleuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81713010. 

2. Sporter: is degene die deze algemene voorwaarden van Gbodyworkouts ontvangt, met als doel het tot stand brengen van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.  Sporter accepteert deze algemene voorwaarden uit vrije wil.


3. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op een sporter die deelneemt aan een groeples of personal training ‘GBodyworkouts’, verzorgt door een trainer van GBodyworkouts. 

4. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op elke (proef)training of pakket/strippenkaart van GBodyworkouts. 

5. Een overeenkomst tussen GBodyworkouts en sporter bestaat uit een proefles, les/training of pakket/strippenkaart. 

6. Door deel te nemen aan een proefles, les/training of pakket/strippenkaart af te nemen, gaat de sporter akkoord met deze algemene voorwaarden. 

7. Een GBodyworkouts pakket/strippenkaart is persoonlijk en daardoor niet overdraagbaar. 

8. Betalingsvoorwaarden: 
Na bevestiging van de inschrijving zal GBodyworkouts de deelnemer informeren over de betaling en wijze van betaling. Facturen en betaalverzoeken dienen binnen 14 dagen betaald te zijn. 
Men ontvangt een factuur zonder B.T.W daar de onderneming valt onder de kleine ondernemingsregeling. 

9. De prijzen van GBodyworkouts zijn actueel en staan vermeld op de website https://www.gbodyworkouts.nl. 

10. Aan het begin van een nieuwe jaar (1 januari) kan de prijs van een losse les en pakket/strippenkaart verhoogd worden. 

11. Een pakket/strippenkaart 10x is gedurende 3 maanden geldig na aankoop door de sporter. 

12. Een pakket/strippenkaart 20x is gedurende 6 maanden geldig na aankoop door de sporter. 

13. Een sporter behoudt het recht de aankoop van een pakket/strippenkaart binnen een termijn van 14 dagen te annuleren, mits de sporter nog niet heeft deelgenomen aan de eerste les (van de strippenkaart). 

14. Een sporter dient zich vooraf aan te melden voor een les via boeking site: https://gbodyworkouts.onlinebooq.nl.  

15. Afmelden kan tot 12 uur voor aanvang van de training. Meldt een sporter zich later dan dit tijdstip af, wordt er een strip van de strippenkaart in rekening gebracht. 

16. Indien er te weinig (minder dan drie sporters) aanmeldingen zijn voor de les, kan de les worden afgelast. 
 
17. Bij weersomstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn voor de sporter (vanaf weercode geel, KNMI, bij onweer, harde regen, kou en regen, sneeuw en gladheid) kan de les worden geannuleerd. 
Als dit het geval is dan is GBodyworkouts niet aansprakelijk voor het uitvallen van de les. 
Gbodyworkouts stuurt altijd van te voren een bericht in de groepsapp als een les wordt geannuleerd.  
Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen: 
Soms kan er een les uitvallen i.v.m. privé redenen. (vakantie, ziekte etc) 
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Gbodyworkouts is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van Gbodyworkouts behoudt zij het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht. 
 
18. Een sporter doet geheel op eigen risico mee aan een les van Gbodyworkouts. 

19. Trainers van Gbodyworkouts zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen noch vermissing van eigendommen van sporters. 

20. Adviezen van trainers zijn vrijblijvend en worden opgevolgd op eigen risico. GBodyworkouts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of ander letsel die een sporter oploopt tijdens of ten gevolge van een les van GBodyworkouts. 

21. Gbodyworkouts gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Gbodyworkouts is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Gbodyworkouts persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Gbodyworkouts door te geven. 
Gbodyworkouts is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Gbodyworkouts gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Gbodyworkouts werkt conform de Wet A.V.G (Algemene verordening gegevensbescherming). 
Gbodyworkouts verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Gbodyworkouts om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht. 
Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Gbodyworkouts hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Gbodyworkouts). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Gbodyworkouts gestuurd te worden. 
Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen niet op verzoek verwijderd worden. 7 jaar na de factuurdatum worden deze verwijderd. 
 
22. Naast Gbodyworkouts.nl wordt er bij Gbodyworkouts gebruik gemaakt van een gezamenlijke WhatsApp groep. 

23. Een sporter behoudt het recht op inzage in de gegevens die GBodyworkouts heeft opgeslagen. Een sporter heeft het recht om ze te laten verwijderen, wijzigen of aanvullen. Indien de sporter GBodyworkouts daarom verzoekt, zal dit zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

24. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Gegevens van sporters zullen nooit worden verkocht aan derden. 

25. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden, dan zal er uitleg zijn ‘naar de geest’ van deze punten. Als er tussen partijen een situatie is die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan zal deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

26. Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden beloven de sporter en Gbodyworkouts over en weer normaal te doen volgens de normen en waarden van deze algemene voorwaarden en redelijk te zijn. 
 

27.Vrijwaring 
De Sporter komt overeen om GBodyworkouts, Gertrude Thorbecke of enige andere trainer van GBodyworkouts nimmer aansprakelijk te zullen stellen. Sporter weet dat aan de GBodyworkouts training risico’s verbonden zijn. Sporter aanvaard persoonlijk alle risico’s voor enig letsel of schade in samenhang met de GBodyworkouts activiteiten. Dit geldt met betrekking tot alle soorten risico’s, zowel voorziene als onvoorziene risico’s. 


Sporter ziet ten opzichte van alle GBodyworkouts medewerkers in de ruimste zin des woords af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen onstaan in samenhang met de GBodyworkouts activiteiten. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in welke vorm dan ook. Dit geldt ook indien deze verwondingen dood tot gevolg hebben. Ook erfgenamen van de Sporter kunnen als gevolg van deze vrijwaring geen aanspraken geldend maken. Sporter komt dan ook uitdrukkelijk overeen dat geen schadeclaim zal worden ingediend door Sporter, noch door Sporter’s familie, erfgenamen of voogd.